สหกรณ์กวางฯ แห่งประเทศไทย จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 1 ม.6 ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
ติดต่อ : 092-2147093 หรือ 034-355-362

ประวัติความเป็นมา

ของสหกรณ์กวางแห่งประเทศไทย จำกัด

history

สหกรณ์กวางแห่งประเทศไทย จำกัด

     เริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ 1 มีนาคม 2537 โดยรศ.ดร.ชัยณรงค์ คันธพนิต อาจารย์ประจำคณะสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นผู้ริเริ่มโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์กวาง เพื่อมุ่งหวังที่จะให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจทางเลือก เนื่องจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประเทศแถบยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย แม้กระทั่งเอเชียบางประเทศ มีการบริโภคเนื้อกวาง และเขากวางอ่อนกันมานานแล้ว กระทั่งมีการพัฒนาธุรกิจเป็นอุตสาหกรรมส่งผลให้เป็นสินค้าส่งออกสร้างรายได้อย่างมหาศาล ซึ่งประเทศไทยเองมีความสมบูรณ์ทางด้านพืชอาหารสัตว์เป็นอย่างดี จึงน่าจะสร้างโอกาสจากกวางป่าพื้นบ้านที่มีอยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้ว แต่เนื่องจากขณะนั้นมีข้อจำกัดมากมายจากพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง และข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทำให้ยุ่งยากในการนำกวางป่าของไทยมาศึกษาวิจัย จึงได้หันไปนำเข้ากวางสายพันธุ์รูซ่า จากหมู่ เกาะนิวคาลิโดเนีย ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งได้รับความร่วมมือและสนับสนุนเป็นอย่างดี และได้ศึกษาพฤติกรรม การเลี้ยง การเจริญพันธุ์ ตลอดจนขบวนการแปรรูปผลิตผลทั้งเขากวางอ่อน และเนื้อกวาง กระทั่งปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกวางไม่ว่าจะเป็นเขากวางอ่อน เขากวางแก่ เนื้อกวางสด เนื้อกวางแปรรูปต่าง ๆ จากสหกรณ์กวางแห่งประเทศไทย จำกัด ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง จึงสามารถตอบโจทย์ในอดีตได้ ว่ากวางสามารถได้เลี้ยงเป็นสัตว์เศรษฐกิจได้ ปัจจุบันสำนักงานสหกรณ์กวางแห่งประเทศไทย จำกัด ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ผู้บริหาร สหกรณ์กวางแห่งประเทศไทย จำกัด

Our former president.

former president

อดีตประธานฯ

คนที่ 1 ดร.จิระ มังคลรังษี

คนที่ 2 รศ.ดร.ชัยณรงค์ คันธพนิต

คนที่ 3 นายชัชวาล หุตะวัฒนะ

คนที่ 4 นายพิษณุ ช่างเสนาะ

คนที่ 5 นายอภิชาติ วัฒนกุล

คนที่ 6 นายภักดี พานุรัตน์

คนที่ 7 นางวันทนา โหตรภวานนท์

ประธานสหกรณ์กวางฯ ปัจจุบัน


คณะกรรมการปัจจุบัน 9 ท่าน

1. รศ.ดร.ชัยณรงค์ คันธพนิต

2. อ.เกรียงศักดิ์ สอาดรักษ์

3. นายพิษณุ ช่างเสนาะ

4. นายประยงค์ โทนอ่อน

5. นายกรณ์ ชูวงศ์วาน

6. นายภักดี พานุรัตน์

7. นางสาวมาลีวรรณ ถิรสิริสิน

8. นายเสน่ห์ พิทักษ์ผลไพศาล

9. นายณัฐนันท์ พันธุนนท์